قرمه سبزی غذای خوشمزه ایه... خیلی خوشمزه... ولی وقتی دلم فسنجون میخواد ینی فسنجون میخواد... با قرمه سبزی سیر میشه شاید نیمچه لذتی هم ببره دفعات اول ولی گرسنه شه باز فسنجون میخواد... و زیاد که تکرار شه حالش از قرمه سبزی هم شاید به هم بخوره...
یه سری حرفام خوبن خوشمزه ن شیرینن ولی اون لحظه اونی که باید نیستن... یه سری قربون صدقه رفتنا... یه سری بغل کردنا... یه سری بوسیدنا...جای غلط تکرار بشن حالو به هم میزنن...
گاهی وقتا با اخم حل شه نه با نوازش چال شه...