سرما یعنی نبود گرما... حضور دارد اما وجود ندارد... گرم بودن، پر از عشق بودن است پر از دوست داشتن است پر از رنگ نارنجی ست...اصلا مثل پاییز است... شاید بهتر است کمی گرم تر کنار هم باشیم در این سرمای استخوان سوز آذرماه... کمی برای هم وجود داشته باشیم و بتابیم که نشویم عدم وجود دیگران...