و قسم به لحظه ای که چشمات

وقتی بیدار شی

اولین چیزی که ببینه

اینجا  

باشه...