جون به جونم هم کنند من آخرش روشن فکر!! نخواهم شد... هنوز هم شرم و حیا رو میپرستم نه به معنای خجالت کشیدن از طبیعی ترین و بدیهی ترین مسائل... به معنی تو بوق و کرنا نکردن خصوصی ترین مسائل...روز بهداشت قاعدگی روز فقط پرداختن به این نیست که عکسی از این صحنه پخش شد و حذف شد و وای برما که حذف شد... تنها این نیست که از پدر و برادر و و و پنهان نکن و بهشون "حتما" بگو... اتفاقا وقتی دغدغه اصلی این روز بشه این ینی هیچی از بهداشت قاعدگی حالیمون نیست و خودمون به تابو شدن بیشترش دامن میزنیم چون این قضیه همونقدر طبیعیه که وقتی سرت درد میگیره و قرص میخوری... تو هر دوش اگر اذیت شی میبرنت دکتر و اگه از حد تحملت خارج شه چه جسمی چه روانی کمکت میکنن و اگر بفهمن خجالت نداره... تابو شکنی ینی اولین بار دخترتو بغل کنی و بگی تو داری بزرگ میشی و داری آماده میشی که مادر بشی...یادش بدی چی بخوره... یادش بدی چجوری تمیز باشه و از عفونت و عواقب احتمالی رعایت نکردن بهداشت جلوگیری کنه ... که خجالت نکشه اگر میخواد گریه کنه یا ناراحت و عصبیه... بدونه اینم همونقدر برای بدنش ضروریه که غذا خوردن... انقدر طبیعی و عادی که دغدغه ی این روز  "حتما مطرح کردنش" با اعضای مونث و مذکر خونواده نباشه...