گر چه هر که آمد اندکی ما را پَریشان کرد و رفت ...

اما دوستانی هم بودن که میگفتن:

مرو ای دوست مرو ور بروی زود بیا


زود آمدم:)


سلام