بگذار توصیفش کنم... آهان...جام جهانی چیزی ست که تمام حواس پنجگانه و حتی هشتگانه را غیر از بینایی مختل می کند... به گونه ای که بیننده ی آن نود دقیقه و حتی بیشتر بی وقفه به یک جا چشم دوخته و سراپا هیجان را تجربه می کند و تمام دنیا را هم آب ببرد ایشان خم به ابرو نمی آورد و به تماشا کردنش ادامه می دهد... جام جهانی تمام و کمال مخاطبش را در خود غرق می ...
پلک زدی... از اول...
جام جهانی چیزی ست که...


+ به دعوت خورشید عزیزم:)

++ بنویسید همه تون...